La comunitat sorda a Catalunya i llengua de signes catalana (LSC)

Autor: 
FRIGOLA SEGIMÓN, Santiago; ÁLVAREZ, F. Javier

Tema:

Descripción: 

El concepte de comunitat sorda va associat a la llengua de signes, i aquesta continua sent relativament desconeguda i incompresa en àmplies capes de la societat, tot i ser una llengua natural per al nen sord, i tot i els avenços en l'estudi i el reconeixement progressiu i la legalització que té en diversos països.

Com a conseqüència d’això, l'educació i el desenvolupament normal del nen sord es veuen seriosament afectats. L’objectiu d'integrar-lo en la societat dins d’una educació oral només ofereix garanties d’èxit en un nombre indeterminat de casos, atesa l'absència d'estadístiques oficials.

Catalunya no ha estat una excepció i en aquest article es parla del procés educatiu i del moviment associatiu que ha estat i és l'amalgama que ha unit, fins ara, la llengua de signes catalana amb la comunitat sorda.

Editorial: 
Llengua, Societat i Comunicació, Les llengües de signes, fetes visibles, nº 16 (2019)

Tipo código:

Soporte: